Bảng giá tài trợ

Link: price.sponsor.vn / gia.sponsor.vn

Đặt Logo tại chân website các dự án của ThucGiac.com

Số tiền tài trợ trong danh sách bên dưới được tính theo mỗi năm. Tài trợ tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm. Logo luôn xuất hiện trên trang chủ và tất cả các trang con của website. Chỉ có 5 Logo trên một website. 

Đặt Logo tại chân website các cộng đồng nghề nghiệp

Số tiền tài trợ trong danh sách bên dưới được tính theo mỗi năm. Tài trợ tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm. Logo luôn xuất hiện trên trang chủ và tất cả các trang con của website. Chỉ có 5 Logo trên một website. 

CÁC CHUYÊN GIA

NGÀNH SƯ PHẠM

NGÀNH KIẾN TRÚC

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Đặt Logo tại chân website các cộng đồng khác

Số tiền tài trợ trong danh sách bên dưới được tính theo mỗi năm. Tài trợ tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm. Logo luôn xuất hiện trên trang chủ và tất cả các trang con của website. Chỉ có 5 Logo trên một website. 

Đặt Logo tại chân website các cộng đồng trường đại học

Số tiền tài trợ trong danh sách bên dưới được tính theo mỗi năm. Tài trợ tối thiểu 1 năm, tối đa 3 năm. Logo luôn xuất hiện trên trang chủ và tất cả các trang con của website. Chỉ có 5 Logo trên một website. 

Hiện nay chúng tôi mới chỉ xây dựng thử nghiệm một vườn ươm đầu tiên dành cho trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn. Các trường đại học khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.