Sponsor.vn

Nơi quản lý các khoản tài trợ của những người có nhân hiệu Ename.vn

Giới thiệu về Sponsor.vn

Cần có một tổ chức quản lý và tổng hợp các khoản tiền tài trợ của những người có nhân hiệu Ename.vn nên chúng tôi lập ra ban tài trợ Sponsor.vn để thực hiện việc này. 

Sponsor.vn sẽ thực hiện các nhiệm vụ:

Sponsor.vn chỉ nhận tài trợ cho các tổ chức có liên kết với chúng tôi trong danh sách partners.sponsor.vn