Ban quản lý tài trợ

của Vườn ươm ThucGiac.com

Giới thiệu về Sponsor.vn

Do tất cả các dự án được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com đều là các dự án cộng đồng nên chúng tôi xem mọi khoản phí dịch vụ là khoản tiền tài trợ cho các dự án này, vì vậy cần có một ban quản lý các khoản tiền tài trợ, đó là lý cho cần thành lập Ban tài trợ Sponsor.vn

Sponsor.vn sẽ thực hiện các nhiệm vụ:

Sponsor.vn chỉ nhận tài trợ cho các dự án được ươm mầm tại VuonUom.ThucGiac.com và không nhận tài trợ cho các dự án khác. 

Bảng giá tài trợ

Vui lòng xem bảng giá tài trợ tại Price.Sponsor.vn